ÁSZF

A Miskolci Egyetem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

a „KarrierFeszt MISKOLCI EGYETEM” rendezvényhez kapcsolódóan

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a
Miskolci Egyetemnek (továbbiakban: Miskolci Egyetem vagy Szolgáltató) és a szerződéses partnerének (továbbiakban: Megrendelő) (a Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban: külön-külön Fél, együtt: Felek) a Miskolci Egyetem által megszervezésre kerülő, „KarrierFeszt MISKOLCI EGYETEM” rendezvényhez kapcsolódó, 2023. május 10. napján megrendezendő 1 napos álláskiállítás (a továbbiakban: KarrierFeszt) szerződéses viszonyaira vonatkozó szerződési feltételeket.

Jelen ÁSZF a közzététel, és a megjelenés módjától függetlenül írásbeli jognyilatkozatnak minősül.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által kötött valamennyi, KarrierFeszthez kapcsolódó szerződésre, amely vonatkozásában a Megrendelő által fizetendő összes alapszolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási díj (az alapszolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási díj a továbbiakban együtt: szolgáltatási díj) nem haladja meg a nettó 2.000.000.-HUF azaz a nettó kétmillió forint összeget, és amely esetében a szerződéskötést megelőzően a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatta az ÁSZF-ről, és azt a Megrendelő kifejezetten elfogadta.

2.2. Az ÁSZF Megrendelő által történő kifejezett elfogadása az erről szóló nyilatkozatot tartalmazó Megrendelőlap aláírásával történik.

3. A szerződés létrejötte

3.1. A szerződés megkeresés alapján, a Megrendelő által kitöltött és aláírt Megrendelőlap Miskolci Egyetem részére történő megküldésével és annak a Miskolci Egyetem általi visszaigazolásával (a visszaigazolás Megrendelő részére történő megküldésével és hatályosulásával) jön létre.

3.2. Megkeresés: a Miskolci Egyetemhez címzett igénybejelentés arra vonatkozóan, hogy a Megrendelő a KarrierFeszthez kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe kívánja venni.

3.3. Ajánlat összeállítása: a megkeresés alapján a Miskolci Egyetem felveszi a kapcsolatot az igénylővel (Megrendelővel), melynek során tájékoztatja a Megrendelőt a jelen ÁSZF alkalmazásáról, a jelen ÁSZF és a Megrendelőlap online elérhetőségéről.

A Megrendelőnek regisztrálnia kell a KarrierFesztre a www.karrierfeszt.uni-miskolc.hu oldalon.

A Szolgáltató a honlap regisztrált felhasználóknak szóló oldalán (www.karrierfeszt.uni-miskolc.hu) közzéteszi a Megrendelőlapot és a kapcsolódó jelen ÁSZF-et.

3.4. Megrendelés: a hiánytalanul kitöltött és aláírt Megrendelőlap 2023. április hó 30. napjáig visszaküldésre kell, hogy kerüljön elektronikus és postai úton. Ezen határidő elmulasztása esetén a Megrendelést a Miskolci Egyetem nem igazolja vissza, a szerződés nem jön létre.

3.5. Megrendelés visszaigazolása: a Miskolci Egyetem a részére megküldött Megrendelőlapot egyetértése esetén visszaigazolja. A visszaigazolás a Megrendelést visszaigazoló dokumentum aláírásával és annak szkennelt formában, e-mailben a Megrendelő részére történő megküldésével történik. Visszaigazolás hiányában a szerződés nem jön létre. A Megrendelés visszaigazolására a Szolgáltató részéről a gazdasági vezető jogosult.

3.6. A KarrierFesztre való jelentkezés, a Megrendelés, valamint a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások részletes bemutatását a „KarrierFeszt Miskolci Egyetem Kiajánló” című dokumentum tartalmazza, amelyet Szolgáltató a honlap regisztrált felhasználóknak szóló oldalán (www.karrierfeszt.uni-miskolc.hu) tesz közzé.

4. A Szolgáltató tevékenysége

4.1. A szerződés létrejötte esetére Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelőlapon megrendelt szolgáltatásokat maradéktalanul biztosítja a Megrendelőlapon rögzített szolgáltatási díj ellenében a Megrendelő részére.

4.2. A Szolgáltató engedélyezi, hogy a Megrendelő egyedi stand kivitelezése esetén a használat céljának megvalósításához szükséges technikai eszközöket, felszereléseket, dekorációt a bérleménybe bevigye és használja, a bérlemény berendezéseinek és állagának sérelme nélkül. A Megrendelő által a bérleménybe bevitt bármely eszközökért, értékekért, illetve az alkalmazottaknak, illetve más személyeknek okozott kárért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

5. A szolgáltatási díj megfizetése

5.1. A szolgáltatási díjat a Megrendelőlapon feltüntetett Megrendelő köteles megfizetni. A szolgáltatási díjról szóló számla a Megrendelő nevére kerül kiállításra a Megrendelőlapon szereplő adószám alapján. A Megrendelő személyében a Megrendelés visszaigazolását követően bekövetkezett változtatást a Szolgáltató nem köteles elfogadni. Amennyiben a Megrendelőlapon szereplő Megrendelő neve és adószáma között ellentét merül fel, úgy Szolgáltató az adószámot tekinti irányadónak a Megrendelő személyének megállapítása körében.

5.2. Megrendelő a szolgáltatási díjat a Szolgáltató számlája alapján a számla kiállításától számított 30 naptári napos fizetési határidővel a Szolgáltató MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10102718-51382100-01005004 számú számlájára történő átutalással köteles megfizetni.

5.3. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt megfizetni.

6. A Felek jogai és kötelezettségei

6.1. A Szolgáltatót a szerződés alapján az a kötelezettség terheli, hogy a Megrendelő részére a KarrierFeszt napján a Megrendelőlapon szereplő szolgáltatásokat biztosítsa.

6.2. Megrendelő vállalja, hogy a KarrierFeszttel kapcsolatban kért szolgáltatásokat az előírásoknak, valamint kizárólag a Megrendelőlapon rögzített hasznosítási célnak megfelelően, az állag megóvása mellett használja, a Szolgáltató működését nem zavarja, hírnevét a Megrendelő tevékenysége nem csorbítja.

6.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a KarrierFeszt elsődlegesen a Miskolci Egyetem munkaerőpiaci céljait szolgálja.

6.4. A Miskolci Egyetem területén – adott esetben – megtalálható tárgyak, különösen, de nem kizárólagosan a szobrok, az emléktáblák, a díjak, versenyzongora külön eszmei értékkel is bírnak, a bérlet időtartama alatt Megrendelő ezek sértetlenségéért kártérítési felelősséggel tartozik.

6.5. A Szolgáltató köteles biztosítani a rendezvény céljának szakszerű megvalósításához, a műszaki problémák megoldásához, a tisztaság megőrzéséhez és a rendfenntartáshoz szükséges személyzetet.

6.6. A Megrendelő a rendeltetés-, vagy szerződésellenes használatból, vagy más, a Megrendelőnek felróható magatartásból származó kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a Megrendelő köteles – ismeretlen elkövető esetén is – a Szolgáltató valamennyi kárát teljeskörűen megtéríteni.

6.7. A Megrendelő szavatol azért, hogy az általa biztosított anyagok (pl. céges profil, logó, rövidfilm) valós adatokat tartalmazzon, ne sértse mások jogos érdekét, szerzői, vagy ahhoz hasonló – különösen iparjogvédelem által biztosított – jogait.

7. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések

7.1. Amennyiben Szolgáltató a szerződés szerinti feladata ellátása során a Megrendelő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, szerzői jogi oltalomban részesülő szerzői művet, szomszédos jogi teljesítményt, vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi terméket (pl: film, grafika, szöveges bemutatkozás, védjegy, a továbbiakban együtt: szellemi termék;) használ fel, a Megrendelő szavatolja, hogy a szellemi termék felhasználási, használati jogának átengedésre jogosult, és kijelenti, hogy harmadik személynek nem áll és a jövőben sem fog fennállni bármilyen olyan joga, – így különösen mely szerzői jogvédelem vagy iparjogvédelem alatt áll – amely Szolgáltatót akár időlegesen vagy részben – korlátozná vagy megakadályozná a szellemi terméknek a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása során történő jogszerű felhasználásában, használatában.

Ha a Megrendelő a KarrierFeszt szerinti szolgáltatás igénybevétele céljából másnak a jogi oltalomban részesített szellemi termékét bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére további felhasználásra, használatra, a Megrendelő köteles beszerezni a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását. Amennyiben harmadik személy az engedély, hozzájárulás megadásáért ellenszolgáltatást kér, annak megfizetése a Megrendelő kötelezettsége.

Megrendelő szavatol azért, hogy a Szolgáltató részére felhasználásra, használatra átadott szellemi terméken harmadik személynek nincs olyan joga, mely alapján díjazást, vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb címen követelést támaszthatna.

Amennyiben Megrendelő a jelen pontban foglalt, fenti rendelkezéseket megsérti, a jelen pontban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy teljes körű felelősséggel tartozik az ezekből esetlegesen eredő valamennyi igény teljesítéséért. A Szolgáltatóval szemben támasztott bárminemű igény teljesítéséért a Megrendelő közvetlenül köteles helyt állni.

A Megrendelő a Szolgáltató részére átadott szellemi termékekre vonatkozóan ingyenes felhasználási/használati jogot biztosít a Szolgáltató részére, melynek keretében azokat a Szolgáltató a KarrierFeszthez kapcsolódóan a Megrendelőlap alapján megrendelt szolgáltatások teljesítése céljából és időtartamára, területi korlátozás nélkül használhatja, felhasználhatja, különösen terjesztheti, nyilvánosan előadhatja, nyilvánossághoz közvetítheti –különösen az 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 26. § (8) bekezdésében szabályozott módon (lehívásra hozzáférhetővé tétel)-, képfelvételen rögzítheti, számítógéppel, vagy elektronikus adathordozóra másolhatja. A Szolgáltató a felhasználási, használati jogot a szellemi termék átadásával megszerzi.

7.2. Amennyiben a szerződés tárgyát képezi a „Megjelenés a KarrierFeszt MOBIL STÚDIÓBAN” kiegészítő szolgáltatás teljesítése, abban az esetben a Megrendelő által ennek ellenértékeként megfizetésre kerülő díj tartalmazza a jelen pontban megnevezett kiegészítő szolgáltatás keretében a Szolgáltató által elkésztésre kerülő videó(k)nak, mint szerzői mű(vek)nek – és mint szomszédos jogi védelem alatt álló teljesítmény(ek)nek az Szjt. 82.§ (2) bekezdés szerinti – felhasználási díját is. A Megrendelő a videó(k) kizárólagos, területi korlátozás nélküli és határozatlan időre szóló, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogát a „Megjelenés a KarrierFeszt MOBIL STÚDIÓBAN” kiegészítő szolgáltatás díjának megfizetésével szerzi meg, melynek alapján a Megrendelő a videó(ka)t tevékenysége során szabadon felhasználhatja. A kizárólagosság fogalma tekintetében az Szjt. 43. § (1) bekezdésében foglalt meghatározás az irányadó.

A Szolgáltató – ingyenesen és területi korlátozás nélkül – jogosult marad a videó(k) felhasználására, melynek során:

a) a videó(k)at a Megrendelőlapon nevesített felületeken határozatlan ideig megjelentetheti, valamint

b) a videó(ka)t – vagy annak (azok) egy részét – határozatlan időre toborzási célú, intézményi (egyetemi) rendezvények népszerűsítése érdekében alkalombeli korlátozás nélkül felhasználhatja, ennek során különösen az Szjt. 26. § (8) bekezdésében szabályozott módon (lehívásra hozzáférhetővé tétel) a nyilvánossághoz közvetítheti.

8 Kapcsolattartás, adatkezelés

8.1. A Felek kötelesek a Megrendelőlapon megadott kapcsolattartóik adatait mindenkor naprakészen tartani. Ennek érdekében vállalják, hogy az érintettek személyes adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül bejelentik a másik Fél részére. A bejelentés a 8.2. pontban meghatározott kapcsolattartási módokon megtehető. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél teljes felelősséggel tartozik.

8.2.A Felek a szerződés teljesítésével összefüggő jognyilatkozataikat, adatközléseket, értesítéseket és akadályközléseket és az együttműködést érintő bármely közlést írásban, e-mailben, és telefonon is jogosultak megtenni. A Felek a szerződés módosítására és megszüntetésére irányuló nyilatkozatokat kizárólag írásban jogosultak megtenni. A Felek elfogadják az e-mailben küldött nyilatkozatokat is írásbeli nyilatkozatnak, ha azt a Megrendelőlapon kapcsolattartóként megnevezett személy ott megjelölt e-mail címéről másik Félnek a Megrendelőlapon megjelölt kapcsolattartója részére és annak ott megjelölt e-mail címére küldik el és annak megérkezését és tudomásul vételét a címzett haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolta. Visszaigazolásnak tekintendő az is, ha a másik Fél a nyilatkozatra választ ad. Telefonos úton jognyilatkozatot tenni kizárólag olyan esetben lehet, ha annak elmaradása bármelyik Fél részére kárt eredményezne. A telefonos úton tett jognyilatkozatot haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül írásban is meg kell erősíteni.

8.3.A Felek rögzítik, hogy egymás képviselőire, kapcsolattartóira, munkavállalóikra, mint érintettre vonatkozó, az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a közöttük létrejött szerződés teljesítése céljából kezelik. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető https://www.uni-miskolc.hu/adatkezelesi-tajekoztatok weboldalon.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A szerződés a Megrendelőlapon meghatározott határozott időtartam lejártával és az elszámolással további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik, kivéve jelen ÁSZF felhasználási jogok engedélyezésére vonatkozó 7.2. pontja szerinti rendelkezéseit.

9.2. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

9.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásokat megismerte és betartja.

9.4. A Megrendelő nem minősül olyan gazdálkodó szervezetnek, amelyben a Miskolci Egyetem vezető állású, vezetői megbízású alkalmazottja, vagy ezen alkalmazottak közeli hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, továbbá nem minősül olyan gazdasági társaságnak, amely vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy ezen alkalmazottak közeli hozzátartozója az Miskolci Egyetem vezető állású, vezetői megbízású, vagy pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult alkalmazottja.

9.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült bármilyen vitás kérdés vonatkozásában kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve – a hatáskör függvényében – a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

9.7. Az ÁSZF az alábbi címen mindenki számára elérhető:
www.karrierfeszt.uni-miskolc.hu