Adatkezelési tájékoztató

KarrierFeszt Miskolci Egyetem

 1. Bevezetés

A Szervező fontosnak tartja KarrierFeszt résztvevői (továbbiakban: Jelentkező) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Szervező a Jelentkezők személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján jár el. A Szervező az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a Jelentkezők személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 1. Fogalmi meghatározások

Személyes adat:

a Jelentkezővel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, a Jelentkezőre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás:

a Jelentkező nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő:

a Szervező, aki meghatározza az adatok kezelésének célját, meghozza és végrehajtja az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 1. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

3.2. A Jelentkező hozzájárulása alapján a Szervező a felvett adatokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően megfelelően kezeli.

 1. A Szervező és képviselőjének elérhetőségei

A Szervező:

Név: Miskolci Egyetem

Elérhetőség: 3515 Miskolc-Egyetemváros

A Szervező képviselője:

Név: Ligetvári Éva

Elérhetőség: + 36 70 680 9891

eva.ligetvari@uni-miskolc.hu

A Szervező a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles.

 1. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

4.1. Az adatkezelés célja

A Szervező a Jelentkező által átadott, illetőleg rendelkezésére bocsátott személyes adatait a host/hostess munkára jelentkezés, kiválasztás, feladatra beosztás, egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő alkalmazás előkészítése, szerződéskötés, ezekkel összefüggő kapcsolattartás és a jelentkezők körének nyilvántartása érdekében kezeli.

4.2. A kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok: a Jelentkező neve (családi és utónév); születési neve (családi és utónév); születési helye, születési ideje; anyja neve; lakcíme; TAJ- száma; adóazonosító jele; telefonszáma; e-mail címe; eddigi legmagasabb iskolai végzettsége, jelenlegi oktatási intézménye neve, címe, kar, évfolyam, nyelvtudás és szintje, dolgozott-e előző években hostess/hostként az állásbörzén, milyen jellegű munkát szeretne végezni.

4.3. Kiegészítő információk

A személyes adatok közül a Jelentkező neve (családi és utónév); születési neve (családi és utónév); születési helye, születési ideje; anyja neve; lakcíme; TAJ- száma; adóazonosító jele az egyszerűsített foglalkoztatás céljából megkötendő alkalmi munkára irányuló munkaszerződés kötésének előfeltétele.

A személyes adatok közül a Jelentkező telefonszáma; e-mail cím-e a kapcsolattartáshoz szükséges, az adatszolgáltatás elmaradása lehetséges következménye, hogy a Szervező a Jelentkezőnek a host/hostess munkára kiválasztással, feladatra beosztással, egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő alkalmazás előkészítésével, szerződéskötéssel kapcsolatos lényeges információt nem tud eljuttatni.

A személyes adatok közül a Jelentkező eddigi legmagasabb iskolai végzettsége, jelenlegi oktatási intézmény neve, címe, kara, évfolyama, nyelvtudása és szintje, dolgozott-e előző években hostess/hostként az állásbörzén, milyen jellegű munkát szeretne végezni adatai a kiválasztáshoz, feladatra beosztáshoz szükséges, az adatszolgáltatás elmaradása lehetséges következménye, hogy a Szervező ezek ismerete nélkül dönt a Jelentkező kiválasztásáról, feladatra beosztásáról.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Szervező adatkezelésének maximális időtartama 2023. május 31-ig, vagy a Jelentkező a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart.

 1. Adatfeldolgozás

A Szervező adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 1. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei

A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha ahhoz a Jelentkező hozzájárult, vagy törvény azt megengedi.

 1. A Jelentkező jogai és érvényesítésük
 1. A Jelentkező kérelmezheti
 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 1. A Jelentkező kérelmére a Szervező tájékoztatást ad a Jelentkező általa kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá − a Jelentkező személyes adatainak továbbítása esetén − az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 2. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
 3. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szervezőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A Jelentkező tájékoztatását a Szervező csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 4. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Jelentkezővel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja a Jelentkezőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelycím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
 5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szervező rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szervező helyesbíti.
 6. A személyes adatot törölni kell, ha
 1. kezelése jogellenes;
 2. a Jelentkező kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 1. Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatot, ha a Jelentkező ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Jelentkező jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 2. A Szervező megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Jelentkező vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 3. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Jelentkező jogos érdekét nem sérti.
 4. Ha a Szervező a Jelentkező helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szervező tájékoztatja a Jelentkezőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
 1. A Jelentkező tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 1. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 2. Ha a Szervező a Jelentkező tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha a Jelentkező a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező az Infotv-ben előírt határidőt elmulasztja, a Jelentkező a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Jelentkező választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 4. A Szervező a Jelentkező adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával, kérjük, hogy írjon az emese.hugli@uni-miskolc.hu e-mail címre.

Exit mobile version